VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet om 44 ha

Obebyggd skogsfastighet söder om Rätansbyn/Vemdalsskalet. Total areal om ca 44 ha, varav skogsmark ca 18 ha. Virkesförråd om 1 974 m³sk, 1 390 m³sk är S1- och S2-skog. Jakt. Grandominerad fastighet till ca 75% med mindre bestånd av tall om ca 8% samt löv ca 13%. De två närmaste skiftena ligger ca 15 km fågelvägen från Rätansbyn. Du når fastigheten genom att köra till Klaxåsen, därifrån är det ungefär 4,7 km fågelvägen mot sydvästlig riktning. Berg Bryngelhögen 1:21, 1:22 angränsar med två skiften till kommungränsen mellan Berg och Härjedalen. 25 km nordväst ligger Vemdalsskalet skidområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
44,4 ha
Skogsmark:
17,8 ha
Myr/kärr/mosse:
26,5 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 974 m³sk
Fastighet:
Berg Bryngelhögen 1:21 samt 1:22
Berg Bryngelhögen 1:21, 1:22

Utgångspris/ försäljningssätt

550 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

425 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Berg Bryngelhögen 1:21 samt 1:22

Skogsfastighet om 44 ha

Obebyggd skogsfastighet söder om Rätansbyn/Vemdalsskalet. Total areal om ca 44 ha, varav skogsmark ca 18 ha. Virkesförråd om 1 974 m³sk, 1 390 m³sk är S1- och S2-skog. Jakt. Grandominerad fastighet till ca 75% med mindre bestånd av tall om ca 8% samt löv ca 13%. De två närmaste skiftena ligger ca 15 km fågelvägen från Rätansbyn. Du når fastigheten genom att köra till Klaxåsen, därifrån är det ungefär 4,7 km fågelvägen mot sydvästlig riktning. Berg Bryngelhögen 1:21, 1:22 angränsar med två skiften till kommungränsen mellan Berg och Härjedalen. 25 km nordväst ligger Vemdalsskalet skidområde.

Byggnader

Inga byggnader

Inga byggnader finns enligt uppgift från ägaren uppförda.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2014 av Folke Lindblom, men framskriven två tillväxtår i augusti 2016. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 17,8 ha med ett virkesförråd om 1 974 m³sk varav 1 390 m³sk är S1- och S2-skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter större än 50 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Fastighetens skogsproduktiva areal understiger 50 ha, varför den inte berörs av skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelser. All skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning får avverkas om fastigheten utgör egen brukningsenhet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Sörbyarnas licensområde med en areal om 8 941 ha. Berg Bryngelhögen 1:21, 1:22 ligger idag inom Klingeslotten jaktlag, areal ca 1 500 ha. För att vara med i jaktlaget, arrenderas mark upp till 200 ha. Upp till diskussion för inval. Jaktlaget är ca 7-8 personer, tidigare tilldelning 3 stora. Ingen organiserad småviltsjakt. (uppgifter från jaktlaget) Nuvarande fastighetsägare har jakten upplåten från 2012-09-01 till 2017-08-31. Ersättning har utgått till fastighetsägare med ett belopp för hela perioden.

Fiske

Till fastigheterna hör inga fiskerätter.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen)

Del i fäbodvall, samfällighet

Enligt tidigare uppgift från byålderman har fastigheterna andel i fäbodvall, samfällighet.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade och taxeringsvärde avser både Bryngelhögen 1:21 samt 1:22.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs Kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Lagfart och exp. avgifter

En köpare skall själv bekosta lagfartsansökan, expeditionsavgifter samt kostnader förenade med fastighetens förvärv.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheterna ligger nära Vemdalsskalet och Rätansbyn. Området har fina fiskevatten, jakt och skidområden.

Vägbeskrivning

Skiftena till fastigheten ligger i sydsydväst om Rätansbyn, skogsbilsväg går in från Klaxåsen mot Klaxås-Nybodarna.

Kontakt

bild_Thomas
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter