Generationsskifte - vi hjälper till med generationsväxling

Generationsskifte i företaget är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. På ett avgörande sätt påverkar ett ägarskifte de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner.

Viktigt att veta om generationsväxlingar

Påverkas av många faktorer

Ett generationsväxling är ett mycket komplext ärende därför att en mängd faktorer påverkar skiftet. Det är faktorer som direkt är knutna till företaget, till exempel vilken avkastning företaget ger och beräknas kunna ge. Det kan vara faktorer av familjerättslig karaktär, som att kompensera syskon för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Tillsammans med skatter i olika former innebär detta ofta stora utbetalningar som måste finansieras på något sätt.

Förbered generationsväxlingen noga 

Uppgiften att planera ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och i frågor som rör värdering och ekonomi. Om något eller några av dessa områden inom ägarväxlingen blir  försummade kan följderna bli kostsamma för de inblandade parterna. 

Planera generationsskiftet i tid

Det är viktigt att parterna inför ett generationsskifte klargör sina intressen och hur dessa intressen skall påverka utformningen av ägarskiftet. Vid genomförandet av ett generationsväxling är god framförhållning viktig av många skäl.

Frågor som rör t ex framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg m.m. kräver ofta lång förberedelsetid.
 
Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid och där genomförandet får ta den tid som krävs alltid blir bättre än de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis strax innan ett nytt taxeringsvärde slår igenom eller lagstiftning ändras på något sätt.

Olika överlåtelseformer

Efter det att ovannämnda frågeställningar grundligt utretts blir nästa steg att utforma konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar. Vilken överlåtelseform det blir fråga om beror på det enskilda fallet. Det kan handla om köp, gåva i olika former och arv eller en kombination av dessa överlåtelseformer.

Välkommen att kontakta oss!

Att handleda ett ägarskifte kräver lång och bred erfarenhet hos rådgivaren. Hos LRF Konsult har vi en intern auktorisation för de konsulter som arbetar med ägarskiften och generationsskifte och det är vi unika på marknaden med.

Kontakta oss

Generella råd vid generationsskifte

Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte och även om varje enskilt fall är unikt så finns det några generella råd man kan ge.

Står ni inför ett generationsskifte? 

Lyckosamt företagsskifte – framtidens lantbruk

Klicka för att se filmen som är framtagen av Swedbank och sparbankerna tillsammans med LRF Konsult. I filmen möter du bland annat Maria Rommerud, jurist på LRF Konsult.