Generationsskifte - Avtal och juridik

Att hållbara avtal upprättas, är en nödvändig trygghet för alla i ett ägarskifte. Oavsett om det gäller ett överlåtelseavtal, klyvning av en fastighet, ett äktenskapsförord eller ett arrendeavtal, kräver det en hög juridisk kompetens både inom familjerätt, affärsjuridik och fastighetsrätt. Våra jurister upprättar de avtal som krävs.

Ett ägarskifte kan ske på flera sätt. Överföring av egendomen kan göras genom köpeavtal, gåvoavtal, fastighetsregleringsavtal, arv eller testamente. Detta gäller både för överlåtelsen av fastigheten som för driften. Vilken överlåtelseform som är bäst beror på omständigheter i det enskilda fallet. Vid fastighetsgåva är det vanligt att villkor för överlåtelsen skrivs in, exempelvis att egendomen ska vara enskild egendom för övertagaren. Andra avtal som man ofta skriver i samband med ett generationsskifte är reverser, äktenskapsförord, testamenten och samboavtal. 

Många gånger bor föräldrarna kvar i bostaden, eller övertagaren bör kanske börja med att arrendera. I dessa fall hyres- och arrendeavtal upprättas. Om det är flera som ska överta egendomen, rekommenderar vi starkt att kompanjonavtal skrivs, för att undvika att konflikter uppkommer.

Vanliga avtal som skrivs vid generationsskiften

Kontakta oss

Juridiken erbjuder

Fastighetsrätt
Vi har en av Sveriges mer omfattande juridiska verksamheter med ett 100-tal jurister/specialister som kan juridiken kring ägande av fastigheter.

Familjerätt
Arrangerar kundträffar med inriktning på familjejuridik för att upplysa om vikten av att skriva avtal inom familjen, så att det blir så som man tänkt om det värsta händer.

Avtal
Vi vet vilka avtal som bör skrivas vid ett generationsskifte. Många gånger är man inte lika överens när en tid har gått, som man var när överenskommelsen träffades.

Affärsjuridikjour
Som kund hos LRF Konsult kan du kostnadsfritt ringa Affärsjuridikjouren.

Markintrång
Vi hjälper varje år ett tusental markägare med markintrångsfrågor

Arrende
Är marknadsledande inom arrendejuridik.