Köp eller gåva av fastighet?

Generationsskiften kan göras som ett köp eller en gåva. Vilken överlåtelseform för fastigheten som är mest fördelaktig beror på det enskilda fallet. Nedan beskriver de olika alternativen.

Överlåtelse som gåva eller köp av fastigheten

Köp

Ett köp innebär att fastigheten överlåts mot en ersättning som motsvarar egendomens
marknadsvärde. Skatterättsligt blir det ett köp mellan närstående parter om det man betalar (inkl övertagande av befintliga lån) är minst lika stort som taxeringsvärdet för fastigheten. Är betalningen lägre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara en gåva.

För köp av inventarierna och djuren gäller inga särskilda regler om köpets form. Det räcker att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren. När det gäller överlåtelse som ett led i ett generationsskifte är det viktigt att avtalet är skriftligt så att man kan gå tillbaka och se  hur detta gjordes.

Gåvohandling / Gåvobrev

En gåva, även kallat gåvobrev, innebär att fastigheten överlåts från givaren till gåvotagaren med gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring. 

I ett gåvobrev gällande en fastighet, kan villkor skrivas in. Det ger givaren bättre möjligheter att kontrollera vad som händer med fastigheten efter överlåtelsen. Man ska dock vara lite försiktig med vissa villkor, eftersom dessa kan bakbinda gåvotagaren så att fastigheten och verksamheten inte kan utvecklas. 

Exempel på villkor som är vanliga är att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda
egendom eller att gåvotagaren inte har rätt att fritt överlåta fastigheten utan givarens samtycke. 

Stämpelskatt

Vid köp av fastighet uppgår stämpelskatten till 1,5 % av det högsta av köpeskillingen eller fastighetens taxeringsvärde. 

Vid gåva tas stämpelskatt ut om betalning sker till 85 % eller mer av fastighetenstaxeringsvärde. En expeditionsavgift debiteras med 825 kronor.

Inkomstskatt 

När en fastighet säljs för ett pris som motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom köp ur inkomstskatterättslig synpunkt.  Detta innebär att överlåtaren får betala kapitalvinstskatt. Övertagaren får vid köp ett nytt eget anskaffningsvärde för fastigheten som påverkar skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader med mera.

Om priset understiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom gåva ur inkomstskatterättslig synpunkt. Barnet övertar då förälderns eventuella
restvärden för skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader m.m, och får
inte ett nytt anskaffningsvärde för fastigheten. Överlåtaren behöver då inte betala
kapitalvinstskatt.

Köp fördelaktig om

  • Merkostnaderna kompenseras av framtida skattelättnader inom en överskådlig period
  • Den förväntade lönsamheten i företaget är hög.

Gåvohandling fördelaktig om

  • Nyttan av förbättrat anskaffningsvärde är begränsad
  • Lönsamheten är låg
  • Företaget inte har utrymme för expansion

Kontakta oss