Låt generationsskiftet ta tid

Hur gården ska överlåtas är en viktig fråga för alla som äger jord och skog. Förr eller senare måste man ta ställning till ett antal viktiga frågor. Det är inte ovanligt att det tar lång tid innan alla frågor får sitt svar.

Ett lyckat generationsskifte innebär att alla i familjen är nöjda, nu och i framtiden, och att allas önskemål tillvaratas i den mån det är möjligt.

Planera ägarskiftet

Vid ett generationsskifte är god framförhållning viktigt av många skäl. Frågor som rör t.ex. framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg kräver ofta lång förberedelsetid. Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid, alltid blir bättre än de fall som genomförts snabbt på grund av ny lagstiftning eller att något har hänt i familjen. 

Att åstadkomma rättvisa och undvika osämja mellan syskonen är en viktig del att lösa. Ett bra underlag för de bedömningar man gör och de beslut man fattar underlättar arbetet. Värderingen och familjeförållandena bestämmer till vilket pris företaget ska överlåtas. Har alla parter ett bra underlag blir det förmodligen lättare att komma överens.

Vad innebär planeringen av ägarskiftet?

Helst bör samtliga parter inom familjen samlas vid ett inledande möte där deras respektive intressen och önskemål klaras ut. Öppenheten mot alla och att alla får tala om vad de tycker i detta inledande skede kan förebygga många uppslitande tvister i ett senare skede. Erfarenheten visar också att syskon i de flesta fall har mycket rimliga krav, bara de får vara med från början.

En plan för genomförandet upprättas, vilken innehåller praktiska åtgärder för att förbereda generationsskiftet. Det kan exempelvis vara en lösning på bostadsfrågan, ordna med eventuell avstyckning, tidsplan för upprättandet av överlåtelsehandlingar och låneansökan. Planering av skatter är också viktigt i sammanhanget. Vi upprättar alltid ett generationsskiftes-PM där det klart framgår hur upplägget ser ut. Genom att alla parter tar del av PM kan framtida familjetvister undvikas.

Kontakta oss