Bolagsrätt & föreningsrätt

Hos LRF Konsult har vi lång erfarenhet av att ge juridiska råd och stöd till styrelse, ledning och ägare vad gäller bolagsrätt och föreningsrätt.

Aktieägaravtal / Kompanjonavtal

Syftet med avtalet är bl.a. att reglera aktieägarens/bolagsmannens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollera ägarkretsens sammansättning.

I ett aktieägaravtal/kompanjonavtal är det bland annat viktigt att reglera:

  • Styrelsesammansättning
  • Beslutsfattande, enighet, kvalificerad majoritet
  • Ny ägare och exit ur bolaget
  • Finansiering
  • Konsekvenser vid dödsfall, skilsmässa, långvarig sjukdom, minskad arbetsinsats
  • Vinstdelning och arbetsinsats
  • Konkurrens och sekretess

Man bör vara försiktig med att tillämpa mallar och standardiserade lösningar. Vid utformningen av avtalet är det därför viktigt att anlita juridisk kompetens.

Styrelseansvar

En vanligt förekommande uppfattning är att bolagsmän och styrelseledamöter inte har något personligt ansvar. Detta är fel. Ett personligt ansvar finns eller kan uppkomma, men varierar beroende på valet av bolagsform. Som bolagsman eller styrelseledamot är det viktigt att ha kunskap om dessa regler och tillse att det finns en ansvarsförsäkring.

Bolagsformalia

Både vid bildande av bolag och i samband med stämmor finns det en hel del formalia som måste beaktas. Det är viktigt att ett aktiebolag har rätt aktiekapital. En felaktig hantering av bolagsformalia kan leda till att beslut blir ogiltiga, t.ex. vid bolaggstämmor, styrelsemöten och emissioner.

Höjning- och sänkning av aktiekapital

Aktiekapitalet ska anpassas utifrån den verksamhet som bolaget bedriver. Ett för lågt aktiekapital i bolaget kan resultera i ett personligt ansvar. Det kan också vara bra att känna till att en delägare kan lösas ut genom ett sänkt aktiekapital.

Fusion och fission

En sammanföring eller uppdelning av bolag kan innebära skattemässiga och administrativa fördelar, jämfört med en likvidation eller försäljning. En fission kan även vara ett sätt för delägare att gå skilda vägar genom en uppdelning av bolagets verksamheter.

Obestånd

Om ditt bolag eller en kund hamnar på obestånd är det viktigt att göra rätt överväganden. Frågor som aktualiseras är bl.a. ackord, personligt ansvar, återbetalning/återvinning, möjlighet att få betalt i förhållande till andra fordringsägare.

Likvidation

När du ska avveckla ditt bolag kan du antingen sälja eller likvidera bolaget. Hittar man ingen köpare är likvidation enda vägen. Vi hjälper till med hela likvidationsförfarandet.

Kontakta oss