Ska du starta näringsverksamhet?

När man ska starta en näringsverksamhet har man många och svåra frågor att ta hänsyn till. Ett viktigt beslut är att bestämma vilken företagsform som är lämpligast för dig.

De vanligast förekommande företagsformerna är aktiebolag, handelsbolag, komanditbolag, enkelt bolag, enskild firma och ekonomisk förening. Du kan läsa mer om de olika företagsformerna nedan.

Hur bör en blivande företagare gå tillväga?
Börja med en inledande diskussion med din redovisningskonsult på LRF Konsult som tillsammans med LRF Konsults jurister hjälper dig att hitta en lämplig företagsform. De biträder dig med upprättande av nödvändiga avtal, registreringshandlingar m.m.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person som har sina egna tillgångar och skulder. Ett aktiebolag kan förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter, uppträda som part inför domstol m.m. Det högsta styrande organet i ett aktiebolag är bolagsstämman där aktieägarna har möjlighet att påverka och utöva sin makt i bolaget, bl. a. utser bolagsstämman bolagets styrelse och revisorer. Ett aktiebolag leds av en styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter. Det är styrelsen som tecknar bolagets firma. Styrelsen har också möjlighet att utse en eller flera firmatecknare. I ett mindre aktiebolag kan styrelsen bestå av en eller två personer, allt under förutsättning av att minst en suppleant utses. Med vissa undantag saknar aktieägarna personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Alla aktiebolag är redovisningsskyldiga.

Handelsbolag
Enligt 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag så föreligger ett handelsbolag om två eller flera personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och att bolaget har införts i handelsregistret. Ett handelsbolag grundas alltså på ett skriftligt eller muntligt avtal.

Bolaget måste dessutom ha ett namn där ordet handelsbolag ingår. Bolaget blir en egen juridisk person i och med att handelsbolagsavtalet ingås mellan bolagsmännen. Beträffande bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter råder i princip avtalsfrihet.

För undvikande av framtida tvister bör man åtminstone skriftligen reglera vissa särskilt viktiga frågor. Om inte annat har avtalats så företräds bolaget av varje bolagsman. Varje bolagsman är obegränsat ansvarig för handelsbolagets samtliga förbindelser.

Alla handelsbolag är redovisningsskyldiga.

Kommanditbolag
Ett kommanditbolag är en variant av ett handelsbolag. Det skiljer sig från handelsbolaget genom att en eller flera av bolagsmännen begränsat sitt ansvar för bolagets förbindelser (kommanditdelägare).

Minst en bolagsman i bolaget måste dock vara obegränsat ansvarig för bolagets förbindelser (komplementär). I normalfallet har komplementären alltid rätt att sköta förvaltningen av bolaget medan kommanditdelägaren som huvudregel aldrig har rätt att delta i förvaltningen av bolaget.

Alla kommanditbolag är redovisningsskyldiga.

Enkelt bolag
Om minst två personer avtalar om att driva verksamhet utan att ha ett handelsbolag så har de "bildat" ett enkelt bolag. Skillnaden gentemot ett handelsbolag är att man inte behöver ha till syfte att driva näringsverksamhet.

Exempelvis så ingår man som bolagsman i ett enkelt bolag om man tillsammans med andra beslutar sig spela på tips. Ett enkelt bolag behöver, till skillnad från ett handelsbolag och kommanditbolag, inte registreras. Om man nu väljer att registrera ett enkelt bolag så blir det istället ett handelsbolag.

Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. I normalfallet kan inte en bolagsman ingå ett avtal för bolagets räkning och därmed binda övriga bolagsmän. Enkla bolag är inte redovisningsskyldiga.

Enskild firma
När en enskild person bedriver näringsverksamhet under en viss beteckning brukar man säga att denne har en enskild firma. Det finns ingen ekonomisk skiljelinje mellan näringsidkaren och "företaget", vilket innebär att näringsidkaren personligen ansvarar för verksamhetens alla förpliktelser.

Vanligen brukar näringsidkaren registrera namnet, firman, som ett skydd mot illojal konkurrens.

Har du enskild firma är du bokföringsskyldig.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är en sammanslutning som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vanliga exempel på ekonomiska föreningar är konsument- och produktionsföreningar. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På stämman har varje medlem en röst om inte annat anges i föreningens stadgar. Vanligen leds föreningens arbete av en styrelse som svarar för föreningens organisation och förvaltning.

Styrelsen, som skall bestå av minst tre ledamöter, väljs normalt av föreningsstämman. Det är styrelsen som tecknar bolagets firma. Styrelsen har möjlighet att utse en eller flera firmatecknare.

Ekonomiska föreningar är redovisningsskyldiga.

Sammanfattning av de olika företagsformerna

Företagsform

Juridisk person

Kommentar

Aktiebolag

Ja. Efter registrering

Minsta aktiekapital 50 000 kr.
"Inget" personligt ansvar.Måste registreras.

Handelsbolag

Ja. Vid avtalets ingående

Två eller flera personer. Delägarna svarar solidariskt för bolagset samtliga skulder. Ska registreras

Kommanditbolag

Ja. Vid avtalets ingående

Två eller flera personer varav minst en med fullt ansvar för bolagets skulder. Kommanditdelägare har begränsat ansvar. Skall registreras

Enkelt bolag

Nej

Ingen näringsverksamhet. Inte registrerat. Personligt ansvar.

Enskild firma

Nej

En person. Registreringsbart.
Personligt ansvar.

Ekonomisk
Förening

Ja. Efter registreringen

Tillgodose och främja medlemmarnas ekonomiska intressen. "Inget" personligt ansvar. Måste registreras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss