Bakläxa för utvidgat strandskydd

Enligt miljöbalken omfattas i princip alla landets stränder av ett generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Inom strandskyddsområden är det förbjudet att bygga nya byggnader eller vidta andra åtgärder som påverkar allmänhetens tillgång till strandområdet eller väsentligt ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter som finns där. Strandskyddet medför därför uppenbara begränsningar i äganderätten till marken.

Länsstyrelserna får utöver det generella skyddet på 100 meter besluta att vissa områden ska omfattas av ett utvidgat strandskydd på upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I samband med en lagändring år 2009 fick länsstyrelserna tid fram till den 31 december 2014 att fatta nya beslut om utvidgat strandskydd, därefter skulle tidigare beslut upphöra att gälla.

Länsstyrelserna har i denna översyn beslutat i ett stort antal ärenden som berör tusentals fastighetsägare runt om i landet. I vissa fall har länsstyrelserna tagit tillfället att utöka strandskyddet ytterligare, trots att syftet med 2009 års ändring var att skärpa kraven för att strandskyddet skulle få utvidgas jämfört med tidigare.

Bristande delgivning
Enligt uppgift har 145 beslut under 2014 och 2015 överklagats till regeringen. Av dessa har drygt en tredjedel av besluten upphävts och återförvisats till länsstyrelserna på grund av brister i delgivningen av fastighetsägarna. Innan strandskyddet utvidgas måste nämligen berörda fastighetsägare delges ett föreläggande att yttra sig. Länsstyrelserna har i flera fall inte delgett berörda fastighetsägare på ett formellt riktigt sätt, exempelvis har s.k. kungörelsedelgivning inte annonserats på rätt sätt. Förfarandet i dessa fall ska därför göras om så att alla berörda på nytt får tillfälle att påverka kommande beslut.

Utöver de överklagade besluten finns också ett stort antal beslut som inte har överklagats av någon, men där samma handläggningsfel kan ha begåtts. Länsstyrelserna i vart fall i Västerbotten och Västra Götaland har aviserat att de kommer att fatta nya beslut efter att nya korrekta kungörelser har skett. Den som har missat de tidigare handläggningsomgångarna får därför en ny chans även i dessa fall.

En het potatis
Strandskyddets omfattning lär fortsätta att vara en het potatis när det gäller förutsättningarna för ny bebyggelse, reglerna kritiseras ofta för att de inte tar hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet.

På LRF Konsult arbetar vi för att hitta vägar framåt i de enskilda fallen, genom rådgivning och överklagandeprocesser. LRF arbetar för att övergripande förändra reglerna så att enskilda fastighetsägare inte ska drabbas av onödiga inskränkningar i sin äganderätt. Tillsammans arbetar vi för att värna äganderätten och för att få landets småföretagare att växa.

Kontakta oss