Driver ni företag tillsammans? - kompanjonavtal minimerar tvister

Att driva företag tillsammans med en eller flera andra delägare kan vara positivt på många sätt; man har olika kompetenser och erfarenheter, man kan glädjas och utvecklas tillsammans samt stötta varandra vid motgångar.

Kompanjonavtal minimerar tvister

Att ha ett kompanjonavtal är både bra och viktigt om man är flera delägare i bolaget.
- Som företagare kan man inte lita på att det ordnar sig med bara en handskakning. Många företagare tänker på juridiken först när det är försent, säger Mikael Fligman, jurist på LRF Konsult med lång erfarenhet av bolagsrättsliga frågor.

Ett bra sätt att minimera tvister är att skriva ett kompanjonavtal. Syftet med avtalet är att reglera aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt att kontrollera aktieägarkretsens sammansättning. Det kan vara viktigt att inte utomstående blir delägare utan övriga ägares samtycke.

Det är inte ovanligt att det i samband med en delägares skilsmässa eller dödsfall uppkommer konflikter med övriga delägare. Många gånger har man inte tänkt på att en skilsmässa kan innebära att en delägare måste avyttra sina aktier pga att den före detta maken/makan eller dödsbodelägare ska lösas ut. För att säkerställa fortlevnaden av ett bolag bör delägarna ha klargjort hur ägandet fortsättningsvis ska se ut när en delägares förutsättningar ändras. Detta kan klargöras i ett kompanjonavtal.

Kompanjonavtal skapar samsyn

Ett kompanjonavtal ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan komma ifrån varandra. När ett kompanjonskap spricker beror det oftast på att man inte från början har reglerat hur man tillsammans ska driva verksamheten. Ett exempel är att en vill arbeta för fullt, en annan vill mer långsiktigt och försiktigt bygga upp företaget och en tredje vill ta ut vinst snarast. Att ta fram ett kompanjonavtal är en process där inte bara det slutgiltiga avtalet är målet. Processen klargör hur man tänker enas om att driva verksamheten ur olika perspektiv. Diskussionerna gör att man tänker igenom sina ståndpunkter och förstår vad som är viktigt för kompanjonen. Man kommer enklare fram till en lösning som alla kan acceptera och man kan undvika konflikter som annars uppkommit längre fram.

Kompanjonavtalet bör vara skriftligt och undertecknat av parterna. Det föreligger stor frihet att anpassa utformning och innehåll efter bolagets förhållanden, men rättigheter enligt tvingande regler i ABL, Aktiebolagslagen, kan inte inskränkas (t ex minoritetsskydd). Det bör säkerställas att kollision med gällande arbetsrättsliga regler undviks.

Undvik mallar och standardiserade lösningar

Man bör vara försiktig med att tillämpa mallar och standardiserade lösningar. Vid utformning av avtalet är det därför viktigt att anlita juridisk kompetens. Helst bör det vara en jurist med inriktning affärsjuridik som skriver avtal så att det blir kvalitetssäkrat och så heltäckande som möjligt.

Prata med en av våra jurister redan idag!

Vi ser många företagare som inte tar sig tiden att reglera sina mellanhavanden i ett kompanjonavtal. Vill man ha en trygghet och garanti för sig själv, sin familj och för bolaget bör man reglera detta. Ta därför en kontakt med en av våra jurister redan idag för att se hur din situation ser ut.

Affärsjuristjouren

Vår affärsjuristjour är tillgänglig för muntlig rådgivning. Som kund i LRF Konsult får du 30 minuter kostnadsfri rådgivning per telefon. I jouren svarar jurister med lång erfarenhet av affärsjuridiska frågor. Affärsjuristjouren är öppen måndag-fredag mellan klockan 09.00-11.00. Telefonnummer är 08-700 20 26.