EU:s nya arvsförordning påverkar oss i hög grad

Arvsrättsliga regler skiljer sig åt från land till land, vilket kan leda till osäkerhet när en person är tex har ett medborgarskap i ett land, men är bosatt i ett annat. För att uppnå större trygghet och underlätta för EU-medborgarna att planera sitt arv i förväg, har en ny EU-förordning förhandlats fram.

Den nya arvsförordningen som EU har utformat, trädde i kraft den 17 augusti 2015. Det nya i arvsförordningen innebär att den avlidnes hemvist enligt huvudregel avgör vilket lands lag som ska tillämpas på arvsfrågan; men också vilken domstol som är behörig.. Hittills har det varit en medborgarskapsprincip som innebär att medborgarskapet har styrt arvet.

Om man är svensk medborgare, men bosatt utomlands och vill att  arvet ska fördelas enligt det svenska regelverket, måste ett testamente upprättas. Enligt artikel 22 i arvsförordningen, kan man under sin livstid skriva ett testamente och förordna att arvet  ska styras av lagen i den stat där man  är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död. I detta ska anges att svensk lag ska tillämpas och att svensk domstol ska vara behörig.

Dessutom är det nu mycket viktigt att gå igenom befintliga handlingar och avtal som upprättats när den gamla lagstiftningen gällde. Detta för att undvika att det blir en rättsföljd som man inte tänkt sig. Risken är stor att det blir fel eftersom den gamla lagstiftningen gav andra förutsättningar.

Kontakta oss