Utökat strandskydd - mer eller mindre?

Det har den senaste tiden debatterats om strandskyddet har utökats eller har det rent av minskat. Meningarna är delade.

Det finns ett generellt strandskydd som gäller överallt. Det sträcker sig 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land och gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag. Det generella strandskyddet kan utvidgas, så att det i vissa fall blir upp till 300 meter från strandlinjen.

Kommer det då att bli mer eller mindre strandskydd i framtiden?
– Det är för tidigt att svara på, säger Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. Vi vet ännu inte hur länsstyrelserna kommer att agera. Eftersom lagen har ändrats och eftersom länsstyrelsen har bevisbördan så att kraven för utvidgat strandskydd är uppfyllda finns det i vart fall all anledning att ta reda på vad som gäller om man äger en fastighet nära vatten.

Alla beslut som fattades innan lagen ändrades 2009 kommer sluta gälla efter den 31 december 2014. Därför ser länsstyrelserna över alla områden med utvidgat strandskydd för att bedöma i vilka fall äldre beslut om utvidgat strandskydd ska ersättas med nya beslut.

Flera länsstyrelser arbetar med utvidgningar som gäller en hel kommun. I sådana fall skickas det inte ut något brev till de fastighetsägare som berörs, utan det blir i stället kungjort i tidningarna att det finns ett beslutsförslag som berörda får komma med synpunkter på. När beslutet är fattat skickas det inte heller ut till fastighetsägaren, utan det kungörs i tidningen. Då börjar överklagandefristen löpa.

– När tiden för att överklaga har gått ut går det inte längre att påverka beslutet det är därför så viktigt att hålla sig informerad om länsstyrelsens arbete så att det inte plötsligt har fattats ett beslut utan att markägaren ens visste om det, kommenterar Katarina.

På länsstyrelsens hemsida kan man gå in och se var i processen en kommun befinner sig.

Kontakta oss