Index

Indexuppräkning av jordbruksarrende rekommenderas endast på avtal längre än fem år. A index bör numera ej användas i arrendeavtal.

De A-indexserier med basår 1966, 1980 och 1990 som redovisas här avser Avräkningsprisindex exklusive trädgårdsprodukter. Från 1995 t o m 1999 har Jordbruksverket redovisat Avräkningsprisindex för dels inklusive och dels exklusive trädgårdsprodukter. Från 1 januari 2000 redovisas endast Avräkningsprisindex inklusive trädgårdsprodukter vilket medför att de tidigare redovisade serierna med 1966, 1980 och 1990 som basår inte går att fortsätta med eftersom grunderna för framräknandet är olika.

Jordbruksverket har nu slutat att redovisa det nya Avräkningsprisindexet med basår 1995 och övergått till basår 2000. Vi kommer i fortsättningen endast visa Avräkningspris-index med basår 2000 = 100.

Vill man räkna om indexserien 2000 till 1995 skall indextalen multipliceras med 0,9.

Observera att indextalen räknas om kontinuerligt och osäkerheten är mycket stor. Tittar man i olika publikationer som redovisar Avräkningsprisindex så får man olika värden. Detta råder vi inte över utan det är Jordbruksverket som reviderar siffrorna kontinuerligt.

Som framgår av tidigare skrivning kan Avräkningsprisindex absolut inte rekommenderas vid jordbruksarrenden.

Bostadarrenden rekommenderas indexregleras med 100% av KPI-index vid nyteckning och omskrivning av gamla avtal.

Lokalhyra, anläggningsarrende och lägenhetsarrende rekommenderas indexregleras med 100% av KPI index vid nyteckning och omskrivning av gamla avtal.

Arrendespecialisterna hjälper dig med indexberäkningar.

Kontakta oss