Samfällighetsföreningar

I många fall har grannfastigheter ett behov, och fördelar, av att lösa frågor gemensamt och det kan gälla enskilda vägar, bredband på landsbygd, avlopp, bryggor. Då är samfällighetsföreningen en bra lösning som reglerar bland annat ansvar för skötsel och fördelning av kostnader.

En samfällighetsförening kan bildas genom ansökan hos Lantmäterimyndigheten som kallar fastighetsägarna till sammanträde för bildande av föreningen. Vid bildningen av föreningen skall stadgar antas i enlighet med de lagkrav som finns gällande dessa föreningar.

Eftersom det kan vara en hel del formalia som ska finnas med vi bildandet av en samfällighetsförening kan det vara bra att få hjälp.

Vad du får

  • Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättsjurister och av våra duktiga lantmätare
  • Hjälp att bilda en samfällighet som tillvaratar alla intressen samt uppfyller de juridiska kraven

Samfällighetsregistret
Det finns ett särskilt register som förs av lantmäterimyndigheten och kallas ”Samfällighetsföreningsregistret”. Protokollet från årsstämman i samfällighetsföreningen skall varje år skickas till Lantmäteriet och de uppgifter som lämnas kan exempelvis ange att förändringar skett i styrelsen sammansättning.

Ett registerutdrag från lantmäteriet på samfällighetsföreningen fungerar som ett officiellt bevis för att en viss samfällighetsförening existerar och att vilka som företräder föreningen och kan behövas exempelvis i kontakt med banker inför exempelvis upplåning av pengar, kanske till förbättring av en gemensamt skött väg.

 

Kontakta oss