Servitutsavtal

Servitut är en mycket vanligt förekommande upplåtelseform och är ett effektivt verktyg för att lösa praktiska problem i förhållandet mellan fastigheter. Servitut innebär rätt för ägaren av en fastighet att i något bestämt avseende använda en annan fastighet.

Ett servitut skrivs normalt när du behöver permanent tillgång till mark eller anläggning tillhörande annan fastighetsägare, för att din fastighet ska kunna användas ändamålsenligt. Det rör vanligtvis om tillgång till tillfartsväg, brunn eller markåtkomst för avloppsanläggning eller dylikt.

Lagen uppställer formkrav för hur ett servitut ska vara upprättat som är viktiga att uppfylla. Tydlighet är viktigt eftersom det blir gällande även mellan framtida fastighetsägare. Handlingen blir annars inte giltig som servitut, utan närmast som en nyttjanderätt mellan de ägare som undertecknat den. Därför bör du alltid vända dig till en fastighetsrättsjurist eller en av våra specialister när frågan om servitut uppkommer.

Vad du får

  • Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättjurister/specialister
  • Hjälp att välja den servitutsform som bäst passar er
  • Upprättande av juridiskt heltäckande servitutsavtal som uppfyller alla formkrav för att långsiktigt avtal

Poängen med ett formellt servitutsavtal är att det, om det upprättats i enlighet med de formkrav som lagstiftningen uppställer, gäller för all framtid och oberoende av vem som äger fastigheterna. Servitutsrätten gäller alltså, till skillnad från en vanlig nyttjanderätt, mellan fastigheterna och inte mellan dess ägare.

Servitutsavtal kan skapas antingen genom frivillig överenskommelse mellan parterna, eller på ansökan hos lantmäteriet som prövar behovet av ett servitut och därefter beslutar om servitutsrätt.

Typer av servitut

  

Avtalsservitut

Avtalsservitut avtalas mellan fastigheternas ägare och blir officiellt om det skrivs in i fastighetsregistret. Parterna kan då garantera att servitutet gäller även mot en ny ägare till den fastighet som har last/belastas (tjänande fastighet). Inskrivning av avtalsservitut sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Officialservitut

Officialservitut bildas genom beslut i en i en myndighet och registreras i fastighetsregistret av Lantmäterimyndigheten. Officialsservitut kallas ofta lantmäteriservitut. I vissa fall kan officialservitut också bildas genom ett domstolsbeslut.

Låt oss hjälpa er att upprätta ett avtal

Kontakta LRF Konsults jurister för att upprätta ett avtalsservitut. Vi hjälper dig att välja det servitutsavtal som passar er bäst. 

Kontakta oss