Framtidsfullmakt till fast pris

Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut.

Skapa trygghet med en framtidsfullmakt

Många drabbas förr eller senare av något som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Tidigare har det enda alternativet varit för de anhöriga att gå igenom en lång och komplicerad process för att ordna god man och förvaltare. Men nu är det möjligt att upprätta en sk framtidsfullmakt vilket gör att du själv bestämmer vem som ska företräda dig om behov uppstår.

Just nu erbjuder vi dig upprättande av framtidsfullmakt för totalt 3 900 kr inkl moms. Vi säkerställer att din framtidsfullmakt följer lagstiftningens komplicerade regelverk och samtidigt anpassas efter just dina önskemål och behov. Vi ser också till att hanteringen av kontrollfrågan, d. v. s. vem som ser till att fullmakten efterlevs formuleras på korrekt sätt. Erbjudandet gäller till och med 31 dec 2019.  

 

Du bestämmer:

Check 

Vem eller vilka som får fullmakt och över vad
Vill du att olika personer ska få fullmakt för olika områden. Någon som ska ansvara för din ekonomi och någon annan för läkarvård och boendesituation?

Check 

vilka situationer fullmakter träder in
När ska fullmakten börja gälla? Är det när fullmaktstagaren anser dig oförmögen att göra affärer eller vill du att ett läkarutlåtande ska krävas?

Check  Vilka områden fullmakten gäller för
Ska fullmaktstagaren få helhetsansvar över ekonomin, eller t ex enbart om boendet? 
   

Förfrågan framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt FAQ

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du vid en framtida tidpunkt - på grund av psykisk störning, demens, sjukdom, skada eller liknande förhållanden - inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta av testamente.

En framtidsfullmakt stärker den enskildas självbestämmande och gör det möjligt att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig som privatperson och företagare. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

För att få upprätta en framtidsfullmakt krävs det att du är över 18 år och att du i dagsläget kan ta hand kunna ta hand om dina angelägenheter.

Det kan mycket väl vara en familjemedlem såsom make/maka eller barn. Det är möjligt att utse en eller flera personer med samma eller olika behörighet.

Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som ska göra bedömningen huruvida det föreligger förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft. Fullmaktshavaren ska bedöma om fullmakten upprättats korrekt samt om fullmaktsgivaren kommit i varaktig och huvudsaklig beslutsoförmåga. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Fullmaktsgivaren har en möjlighet att i fullmakten utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Den särskilda granskaren kan även ha rätt att återkalla fullmakten. I vissa fall har fullmaktsgivarens make, sambo och närmaste släktingar rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren kan agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Även en särskild granskare har rätt att återkalla fullmakten om den rätten givits i fullmakten. Överförmyndaren kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas om fullmaktshavaren missbrukar sin ställning och inte tillvaratar fullmaktsgivarens intressen. Fullmakten saknar verkan i den utsträckning godmanskap eller förvaltarskap har anordnats för fullmaktsgivaren. En framtidsfullmakt upphör dock inte per automatik vid dödsfall.

Vid upprättandet av en framtidsfullmakt bör du noga överväga innehållet i fullmakten och med jämna mellanrum se över och ändra innehållet med hänsyn till livssituation, ekonomi med mera. Ta kontakt med någon av våra duktiga jurister för rådgivning och hjälp att upprätta en framtidsfullmakt skräddarsydd för just dina förhållanden och behov.

   

130 kontor 75 000 kunder 100 års kompetens

Juridisk hjälp på
över 130 orter

Med kontor i hela landet kan vi hjälpa dig med juridisk rådgivning där du är.

Hög kompetens inom
fler områden 

Vi är specialister inom både familjerätt, affärsjuridik och fastighetsrätt.

En av Sveriges
största juristbyråer

100 års samlad erfarenhet med cirka 100 jurister gör oss till en av landets största.