VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Framtidsfullmakt - nytt alternativ till god man

Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut. Hjälpbehovet för personer som på grund av sitt hälsotillstånd blivit oförmögna att fatta sina egna beslut har blivit större. Den offentliga hjälpen med som god man och förvaltare har inte ansetts tillräcklig och upplevs av många som onödigt krånglig och byråkratisk.

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du vid en framtida tidpunkt - på grund av psykisk störning, demens, sjukdom, skada eller liknande förhållanden - inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta av testamente.

En framtidsfullmakt stärker den enskildas självbestämmande och gör det möjligt att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig som privatperson och företagare. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

 

 

Vem kan vara fullmaktshavare?

Endast fysiska personer kan vara fullmaktshavare. Det kan mycket väl vara en familjemedlem såsom make/maka eller barn. Det är möjligt att utse en eller flera personer med samma eller olika behörighet.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som ska göra bedömningen huruvida det föreligger förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft. Fullmaktshavaren ska bedöma om fullmakten upprättats korrekt samt om fullmaktsgivaren kommit i varaktig och huvudsaklig beslutsoförmåga. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. En framtidsfullmakt ska bland annat vara skriftlig och vid ett och samma tillfälle bevittnad av två personer. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Hur kontrolleras att fullmaktshavaren inte missbrukar sitt uppdrag?

Fullmaktsgivaren har en möjlighet att i fullmakten utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Den särskilda granskaren kan även ha rätt att återkalla fullmakten. I vissa fall har fullmaktsgivarens make, sambo och närmaste släktingar rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren kan agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

När upphör en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Även en särskild granskare har rätt att återkalla fullmakten om den rätten givits i fullmakten. Överförmyndaren kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas om fullmaktshavaren missbrukar sin ställning och inte tillvaratar fullmaktsgivarens intressen. Fullmakten saknar verkan i den utsträckning godmanskap eller förvaltarskap har anordnats för fullmaktsgivaren. En framtidsfullmakt upphör dock inte per automatik vid dödsfall.

Hur gör jag om jag vill upprätta en framtidsfullmakt?

Vid upprättandet av en framtidsfullmakt bör du noga överväga innehållet i fullmakten och med jämna mellanrum se över och ändra innehållet med hänsyn till livssituation, ekonomi med mera. Ta kontakt med någon av våra duktiga jurister för rådgivning och hjälp att upprätta en framtidsfullmakt skräddarsydd för just dina förhållanden och behov.

Fyll i dina uppgifter i nedanstående formulär så kontaktar vi dig

 

Kontakta oss