Avstyckad fastighet – väg dit utan servitut

Vi äger mark och i vår mark finns ett hus med avstyckad tomt som försåldes av svärfar på 50-talet. Vägen till tomten går över vår mark. Nu är huset och tomten till salu och vi undrar vad som gäller; har vi något att säga till om vem som köper och kan vi bestämma vem som använder vår väg. Det finns inget servitut för vägen men vi har låtit den som bott där nyttja vägen och vi har hjälpt henne med underhåll och snöröjning. Vi är nu oroliga att huset säljs till någon vi inte vill ha som grannar.

Den avstyckade tomten är en egen fastighet som inte längre har någonting med er mark att göra. Därför har ni ingenting att säga till om vem som köper den. Är det mycket viktigt för er att ha kontroll över vem som bor där finns alternativet att ni själva köper fastigheten, men då konkurrerar ni med övriga spekulanter på samma villkor som dem och bör vara beredda på att lägga högsta budet.

När det kommer till vägen är det lite oklart vad som gäller. En rätt för ägaren till en fastighet att använda väg över annans mark är ett typiskt servitutsändamål eftersom det läker en brist i den avstyckade fastigheten. För att en småhusfastighet ska kunna fungera ändamålsenligt måste det finnas en väg dit.

Ett formkrav för att en rättighet ska vara ett servitut är att det finns ett skriftligt avtal (läs mer om servitutavtal). Kravet på skriftlighet gäller sedan den 1 januari 1972. Innan dess var möjligt att upplåta muntliga servitut. Muntliga servitut från den tiden gäller på samma sätt som skriftliga med den skillnaden att de inte kan skrivas in i fastighetsregistret.

Med tanke på att tomten såldes redan på 1950-talet är det troligt att rätten till väg kan vara ett servitut och att rättigheten följer med till den nye ägaren. Det betyder dock inte att ni är tvungna att fortsätta med underhåll och snöröjning av vägen.

Har rättigheten kommit till efter den 1 januari 1972 ligger det närmare till hands att förstå den som en nyttjanderätt som är knuten till en viss person och inte till fastigheten.

I praktiken har det inte någon större betydelse. Det finns nämligen möjlighet enligt 49 § anläggningslagen att anlägga väg över annans mark om lantmäteriet bedömer att behovet av det är tillräckligt stort.

Räkna alltså med att vägen kommer användas även fortsättningsvis, men ta tillfället i akt att prata med era nya grannar om vari er oro består. De är säkerligen beredda att visa rimlig hänsyn till att vägen går över er mark om ni bara förklarar vad det kan medföra för praktiska problem. Min erfarenhet är att de allra flesta tvister har sin grund i missförstånd och bristande kommunikation.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.