Den sinande brunnen - behöver nytt servitut skrivas?

Min brunn har sinat och grannen som har servitut till den får heller inget vatten, nu vill jag djupborra en ny brunn och grannen vill vara med på den, ska vi dela kostnaden och skriva nytt servitut?

Det finns två sorters servitut. Dels avtalsservitut, som markägarna själva har upprättat, dels officialservitut som bildas vid en lantmäteriförrättning. Eftersom du talar om att skriva nytt servitut gissar jag att det ni har idag är ett avtalsservitut.

För det mesta är både avtals- och officialservitut formulerade så att de avser rätt att använda och dra ledningar från en viss brunn. Servitutet gäller i sådana fall inte för själva den vattentäkt som försörjer brunnen med vatten, utan bara för en specifik brunn.

Det betyder att den nya brunnen som du tänker borra inte omfattas av grannens servitut. Du har heller inte någon skyldighet att förse din granne med vatten när brunnen sinar.

Däremot skulle grannen förmodligen kunna ansöka om en ändring av servitutet och på så sätt få servitutet flyttat till den nya brunnen när den väl är borrad. Det är lantmäteriet som prövar ansökningar om ändring av servitut. De ska då väga nytta mot skada och avgöra om det uppstår en positiv nettonytta för fastigheterna tillsammans.

Jag förstår dock din fråga så att du inte har någonting emot att du och grannen fortsätter att samverka om vattenförsörjningen. Då finns knappast något behov av att ändra servitutet genom en förrättning.

Det ni behöver göra är att skriva ett nytt servitutsavtal. I avtalet ska det tydligt framgå att ni är överens om att det tidigare servitutet upphör att gälla, så att inte det ligger kvar och ”skräpar”.

Det finns vissa grundkrav på hur ett servitutsavtal ska formuleras. Till exempel måste avtalet vara skriftligt. Det måste anges vilken fastighet som är härskande och vilken som är tjänande och vad ändamålet med servitutet är.

Utöver det är det viktigt att ni anger noggrant vilken brunn som avses och var ledningar får anläggas. Dessutom kommer ni förmodligen att behöva ett separat avtal som reglerar kostnaderna för dirft och anläggning av brunnen med tillhörande pump. Jag tycker därför att ni ska ta hjälp med att upprätta det nya avtalet.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.