Jag motsätter mig uppsättning av vägbom - vilka rättigheter har jag?

Min rågångsgranne har sålt sitt skogsskifte. Mellan våra skiften går en skogsbilväg som vi gemensamt har ett underhållsansvar för med högst 50% vardera. Nu avser den nye ägaren sätta upp en bom vid vägens början och att jag kan få en kopia av nyckeln för att kunna ta mig till mitt skifte. Jag motsätter mig att en bom sätts upp. Vilka rättigheter har jag och vilket lagrum kan vara aktuellt i detta fall.

Det står i 10 kapitlet 10 § trafikförordningen (1998:1276) att vägens ägare avgör om en enskild väg får trafikeras med motordrivna fordon eller om sådan trafik ska förbjudas eller inskränkas till fordon med viss största bredd, längd eller vikt.

Den som får statsbidrag för underhåll av vägen har oftast krav på sig att hålla vägen öppen för trafik. Då får vägen inte stängas av utan samråd med Trafikverket.
Om det inte utgår statsbidrag är vägens ägare fri att avgöra om det ska sättas upp en vägbom. Men det finns en civilrättslig aspekt på frågan också och det är att man inte får hindra någon annan från att utöva sin rätt, exempelvis en nyttjanderätt i någon form.
Det vi behöver gå till botten med i ditt fall är därför vem som äger vägen.

En enskild väg kan vara gemensamt ägd eller så är det respektive markägare som ensam äger den bit av vägen som går över hans mark. Gemensamt ägande kan uppkomma genom en lantmäteriförrättning. Det kan du normalt se i fastighetsregistret. I så fall heter vägen t.ex. ga:1 eller s:1.

Eftersom det bara är två fastigheter som använder vägen gissar jag att vägen inte är någon samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Det hindrar inte att den är gemensamt ägd i någon annan, mer privaträttslig, form. Avgörande är vem som har anlagt vägen och hur. Oftast är gränserna här ganska flytande, men om det finns vägkropp, bärlager m.m. kan man betrakta vägen som gemensamt ägd egendom som inte är del av själva marken som vägen går över.

Vanligast för enklare skogsbilvägar är trots allt att vägen är del av marken. Då äger grannen den bit av vägen som går på hans mark och bestämmer därmed om han vill tillåta fordonstrafik, så länge han inte hindrar dig att utöva din nyttjanderätt.
Genom att erbjuda dig nyckel till vägbommen har han sannolikt gjort tillräckligt för att inte hindra dig att utöva din rätt.

Blir det problem med vägen är det bra att veta att du kan ansöka om att lantmäteriet skapar en rätt att ta väg över annans mark med stöd av 49 § anläggningslagen.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.