Kan jag bli av med huset?

Jag har en fråga med anledning av att mina barn är delägare i ett dödsbo efter sin pappa. Dödsboet äger en andel av huset jag bor i. Deras pappa hade skulder som kronofogden kommer att driva in. Jag undrar om det finns risk för att huset säljs utan mitt medgivande.

Att kronofogden utmäter egendom betyder att egendomen säljs och att pengarna från försäljningen används för att betala gäldenärens skulder. Utmätning får bara ske om beloppet som kan flyta in är tillräckligt stort för att åtgärden ska vara försvarlig.

I första hand ska utmätning göras i tillgångar som kan användas för att betala skulderna med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Det kan vara kontanta pengar, banktillgodohavande som kan lyftas omedelbart eller liknande. Helst ska kronofogden undvika utmätning av samägd egendom och fast egendom utmäts normalt först i sista hand.

Om det ändå blir så att kronofogden bestämmer att barnens andel i huset ska utmätas kan myndigheten också bestämma att hela fastigheten ska säljas, om någon som är berörd av försäljningen yrkar det. Det kallas för indragning. Kommer det ett sådant yrkande ska du och de andra som är berörda av försäljningen få tillfälle att yttra er. Om det finns synnerliga skäl för att avvakta kan man få försäljningen uppskjuten viss tid. Ordet synnerliga betyder i praktiken att det ska väldigt mycket till för att hindra försäljningen.

Skälen kan vara av ekonomisk art eller social karaktär. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna så kan det finnas hinder mot indragning av annan andel om tidpunkten för försäljning skulle medföra förlust för meddelägaren. Vilka sociala skäl som skulle kunna vara tillräckligt starka för att få en försäljning uppskjuten är svårt att säga. Det som går att läsa ut av rättsfall på området är att de skäl som åberopas inte brukar anses tillräckligt starka.

Sammanfattningsvis ska det alltså en del till för att kronofogden ska besluta om utmätning av en samägd andel i fast egendom, men om det blir så är det mycket troligt att hela fastigheten kommer att säljas.

Det är förstås bara barnens andel av intäkten från försäljningen som får användas till att betala skulden. Du får behålla resten av pengarna.