Biotopskyddsområde

Enligt 7 kap miljöbalken kan länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen meddela beslut om att vissa mindre områden (högst ca 5 ha) ska omfattas av biotopskydd.

Biotopskydd innebär att arbetsföretag som kan skada naturmiljön, t.ex. skogsavverkning, inte får utföras inom området. Ett sådant beslut innebär därför att markägaren förlorar sin förfoganderätt över området eller att förfoganderätten inskränks.

Det är länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen som initierar frågan om biotopskydd. I samband med detta har myndigheten rätt att få tillträde till aktuella markområden för undersökningar. Kontakt brukar då tas med markägarna för information om biotopskyddet och dess innebörd. Myndigheten är skyldig att försöka nå frivilliga uppgörelser med de fastighetsägare och andra sakägare som gör anspråk på ersättning.

LRF Konsult har branschens vassaste jurister och specialister när det gäller intrångsfrågor och kan hjälpa dig att bevaka dina rättigheter. Skogsstyrelsen kan i vissa fall ersätta del av ombudskostnader i den här typen av ärenden.

Beslut om biotopskydd gäller från det att det vinner laga kraft.  Länsstyrelsens eller skogsvårdsstyrelsens beslut om biotopskydd kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss