Fastighetsrätt

Fastighetsrätten finns utspridd i många olika lagar och är ibland svår att överskåda. Plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och många fler. Gemensamt är att fastighetsrätten rör enskildas användning av sin mark, särskilt i förhållande till myndigheterna.

Hur bör du fastighetsägaren agera?

Som fastighetsägaren gäller det att se om sin fastighet och vara aktiv och utnyttja möjligheten att komma med synpunkter och yttranden i ärendet. Är man missnöjd med myndighetens beslut bör kontakt tas med LRF Konsult i ett tidigt skede och innan överklagandetiden löper ut. 

Vad gör LRF Konsults fastighetsrättsjurister?

  • Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättsjurister/specialister och auktoriserade värderare.
  • Hjälp att driva sakfrågan med yttranden och ev överklagan till myndigheter. Ofta med möjlighet att få kostnadsersättning och utan ansvar för motpartens rättegångskostnader.

Överklagan och kostnader

Överklagande av fastighetsrättsmål medför i ett flertal fall inte något ansvar för motpartens rättegångskostnader. I ärenden som överklagas till mark- och miljödomstol finns i ett flertal fall möjlighet att få kostnadstäckning genom fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss