Lantmäterijuridik

En ansökan om någon form av fastighetsbildning måste ske skriftligen till en lantmäterimyndighet. Om mark har förvärvats, till exempel genom köp, byte gåva eller arv, måste man upprätta en skriftlig överlåtelsehanding, till exempel ett köpekontrakt.

De olika åtgärderna delas in i nybildning genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, och ombildning genom fastighetsreglering.  Gemensamt för alla förändringar av fastighetsgränserna är att de nybildade fastigheterna måste vara lämpliga för sitt ändamål. De ska ha tillgång till vägar och fastigheter för bostadsändamål skall ha tillgång till vatten och avlopp.

Vad du får

  • LRF konsult har specialister inom lantmäterifrågor, lantmätare och jurister som kan hjälpadej med avtalen och ge rådgivning om lämpliga lantmäteriåtgärder.
  • Vi har dessutom auktoriserade värderare som gör värderingar utifrån de lagkrav som ställs upp.
  • Fastighetsbildningar leder ofta till skattekonsekvenser och vi har skatterådgivare som ger dig vägledning för få bästa utfall ur ekonomiska synpunkt.
  • LRF Konsult är unika på marknaden genom att vi har specialiserad personal som kan de dig den totalt bästa lösning ur fastighetsrättslig och skatterättslig synpunkt.

Avstyckning av fastighet

Avstyckning innebär att en del av en fastighet blir en ny fastighet. Fastighetens ägare kan ansöka om avstyckning. Om någon förvärvat en del av en fastighet skall antingen förvärvaren eller ägaren till fastigheten ansöka om avstyckning inom 6 månader.
Den del av fastigheten som avstyckas kan definieras som till exempel mark av ett visst värde, en viss markyta eller en ägofigur, en avgränsad markyta. Från att marken är avstyckad och till den blivit inskriven som en fastighet i fastighetsregistret benämnes den som en avstyckningslott. Den del av fastigheten som blir kvar efter avstyckningen är en stamfastighet.

Klyvning av fastighet

Klyvning innebär att en samägd fastighet, som har flera ägare, delas upp i klyvningslotter för delägarna. Vem som helst av ägarna kan ansöka om att få sin andel i fastigheten utbryten till en egen fastighet, även mot de andra ägarnas vilja.
I praktiken används klyvning oftast när delägarna av en samägd fastighet är osams.  Om delägarna är överens om att dela upp fastigheten är avstyckning oftast ett mer lämpligt alternativ.

Sammanläggning av fastighet

Sammanläggning innebär att två eller fler fastigheter slås ihop till en. Ett krav för sammanläggning är att fastigheterna som sammanläggs skall ha samma ägare, och att ägarna, om de är flera, skall ha samma fördelning av andelar i de fastigheter som skall läggas samman. Särskilda regler finns för makar.

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering kan genomföras för att förbättra fastighetsindelningen eller vid tvångsförvärv, till exempel expropriation. De som kan ansöka om fastighetsreglering är fastighetsägare som berörs av den, t.ex. en samfällighetsförening, en kommun, eller en länsstyrelse.

Fastighetsreglering innebär antingen att;

  • fastighetsgränser flyttas genom överföring av mark mellan fastigheter eller samfälligheter,
  • andelar i en samfällighet förs över mellan två fastigheter,
  • samfälligheter bildas genom överföring av mark från en eller flera fastigheter,
  • servitut skapas, förändras eller upphävs, eller att
  • byggnader och anläggningar förs över mellan två fastigheter.

Vid överföring av mark bör betalning i första hand bestå av mark eller andelar i en samfällighet, men kan även vara i pengar.

Kontakta oss