Ledningsrätt

Ledningar för exempelvis el, vatten, avlopp, fjärrvärme, gas och bredband kan ibland behöva dras över fastigheter. Aktören som äger ledningarna, den så kallade ledningsägaren, behöver då säkra rätt till utrymme genom avtalsservitut/nyttjanderätt eller ledningsrätt.

Någon vill dra ledningar över din mark - vad gäller?

Ersättning för intrång

Ledningsägaren ska ersätta dig för det intrång som sker på din fastighet. Detta kan antingen ske genom att du själv förhandlar eller genom att lantmäterimyndigheten tvångsmässigt beslutar om ledningsrätt.

Ledningsrättslagen skapar rätten 

Ledningsrätt bildas vid lantmäteriförrättning (som kallas ledningsrättsförrättning) enligt Ledningsrättslagen och skapar rätt för ledningsägaren att anlägga, nyttja och underhålla ledningarna. Ett avtalsservitut bildas enligt reglerna i 14 kapitlet Jordabalken och innebär ett frivilligt skriftligt avtal mellan dig och ledningsägaren.

Möjligheter till kostnadsfri rådgivning

Vid ledningsrätt vill kommuner, statliga verk och ledningsägare oftast komma överens med markägare. I sista hand vill de gå tvångsvis fram via exempelvis lantmäteriet. När du som markägare får påstötning från någon som vill ta din mark i anspråk, tveka aldrig att höra av dig till oss. Vi för dialog med den som kontaktat dig och den parten betalar vår faktura i de allra flesta fall. Det innebär att du som markägare normalt inte betalar våra kostnader.

Anledningen till att motparten står för kostnaden är att de är medvetna om att markägare behöver ett professionellt stöd i dessa komplicerade frågeställningar. En tidig kontakt innebär att vi har mycket större möjlighet att hjälpa dig få en bättre lösning ur alla synpunkter. Vi arbetar ofta med stora projekt som berör många markägare, det ger en erfarenhet som du som markägare får tillgång till. 

Vad du får

  • Professionell rådgivning om ledningsrätt från våra erfarna fastighetsrättsjurister och intrångsspecialister
  • Rådgivning kring vilken ersättningsnivå du kan acceptera
  • Hjälp att göra beräkningar på det intrång som du kan drabbas av.

Kontakta oss om ledningsrätt

Kontakta oss för rådgivning kring ledningsrätt, vi är erfarna och är ditt ombud genom hela processen. Våra jurister finns över hela landet, fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. 

Kontakta oss