Miljörätt

I miljöbalken finns en stor del av den lagstiftning som rör miljön. Här finns bestämmelser om naturvård och strandskydd, miljöskydd, vattenverksamhet, miljöhänsyn i jordbruket, kemiska produkter etc. Våra miljörättsjurister kan hjälpa dig med rådgivning inom miljörätt.

Miljösanktionsavgifter 

Miljösanktionsavgifter skall tas ut så fort en överträdelse konstateras utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Avgiften kan uppgå till betydande belopp. Miljösanktionsavgifter som berör lantbruket är bl.a. bedrivande av verksamhet med för många djurenheter utan tillstånd respektive anmälan, underlåtenhet att lämna miljörapport för tillståndspliktig verksamhet, för liten lagringskapacitet för gödsel, bristfällig täckning av gödselbehållare och spridning av gödsel på felaktig tid.

Kontakta våra miljörättsjurister om du är missnöjd

Som fastighetsägaren gäller det att vara aktiv och utnyttja möjligheten att komma med synpunkter och yttranden i ärendet. Om du är missnöjd med myndighetens beslut så kontakta våra jurister inom miljörätt innan överklagandetiden löper ut.

Så hjälper vi dig inom miljöjuridik

  • Professionell rådgivning från våra erfarna miljörättsjurister/specialister
  • Rådgivning om du drabbas miljösanktioner och viten
  • Hjälp att driva sakfrågan med yttranden och ev överklagan till myndigheter. Ofta utan med möjlighet att få kostnadsersättning och utan ansvar för motpartens rättegångskostnader.

Ansvar och skadestånd för sanering

Enligt nya bestämmelser kan fastighetsägare drabbas av ansvar för sanering av föroreningar på fastigheten. Skadestånd för miljöskador kan också utkrävas av den som bedriver verksamhet på fastighet. Skadan skall ha orsakats av verksamhet på en fastighet genom t.ex. förorening av vatten, luft- eller markförorening, buller eller skakning eller liknande.

Överklagan och kostnader

Överklagande av mål enligt miljöbalken medför i ett flertal fall inte något ansvar för motpartens rättegångskostnader. I ärenden som överklagas till mark- och miljödomstol finns i ett flertal fall möjlighet att få kostnadstäckning genom fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring.

Välkommen att kontakta våra miljörättsjurister så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss