VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Hjälp med miljöjuridik

I miljöbalken finns en stor del av den lagstiftning som rör miljön. Här finns bestämmelser om naturvård och strandskydd, miljöskydd, vattenverksamhet, miljöhänsyn i jordbruket, kemiska produkter etc.

Miljösanktionsavgifter skall tas ut så fort en överträdelse konstateras utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Avgiften kan uppgå till betydande belopp. Miljösanktionsavgifter som berör lantbruket är bl.a. bedrivande av verksamhet med för många djurenheter utan tillstånd respektive anmälan, underlåtenhet att lämna miljörapport för tillståndspliktig verksamhet, för liten lagringskapacitet för gödsel, bristfällig täckning av gödselbehållare och spridning av gödsel på felaktig tid.

Hur bör du fastighetsägaren agera?

Som fastighetsägaren gäller det att vara aktiv och utnyttja möjligheten att komma med synpunkter och yttranden i ärendet. Är man missnöjd med myndighetens beslut bör kontakt tas med LRF Konsult innan överklagandetiden löper ut.

Vad du får

  • Professionell rådgivning från våra erfarna miljörättsjurister/specialister
  • Rådgivning om du drabbas miljösanktioner och viten
  • Hjälp att driva sakfrågan med yttranden och ev överklagan till myndigheter. Ofta utan med möjlighet att få kostnadsersättning och utan ansvar för motpartens rättegångskostnader.

Miljösanktionsavgifter

Enligt nya bestämmelser kan fastighetsägare drabbas av ansvar för sanering av föroreningar på fastigheten. Skadestånd för miljöskador kan också utkrävas av den som bedriver verksamhet på fastighet. Skadan skall ha orsakats av verksamhet på en fastighet genom t.ex. förorening av vatten, luft- eller markförorening, buller eller skakning eller liknande.

Överklagan och kostnader

Överklagande av mål enligt miljöbalken medför i ett flertal fall inte något ansvar för motpartens rättegångskostnader. I ärenden som överklagas till mark- och miljödomstol finns i ett flertal fall möjlighet att få kostnadstäckning genom fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.