Natur- och kulturreservat

Enligt miljöbalken har länsstyrelsen eller kommunen rätt att bilda naturreservat för att bevara och utveckla naturmiljöer med ett ”särskilt stort värde” för djur, växter och människor. Ett beslut om reservatsbildning medför att fastighetsägaren förlorar förfoganderätt över marken.

Naturvårdsverket disponerar det statliga anslag som används för att köpa mark och för att betala intrångsersättning till dig som är markägare, men regelverket är snårigt och anslagen begränsade. LRF Konsult har branschens vassaste jurister och intrångsspecialister när det gäller intrångsfrågor och kan hjälpa dig att bevaka dina rättigheter, ofta utan kostnad för dig som markägare.

  • Har du fått kännedom om ett planerat reservat av något slag på dina ägor?
  • Kontakta oss så kan vi tillsammans ta ställning till om vi bör avvakta eller påskynda ärendet, t.ex. genom att lämna in en avverkningsanmälan och på så sätt tvinga fram ett sk interimistiskt beslut – risken är annars att det läggs en ”död hand” över området utan att fastighetsägaren blir kompenserad för detta.
  • Vill länsstyrelsen nå en frivillig uppgörelse med dig som markägaren innan reservatsbeslutet tas?
    Om så är fallet, rekommenderar vi att du genast vänder dig till LRF Konsult. Vi tar då kontakt med Naturvårdsverket/länsstyrelsen och begär att staten står för våra kostnader i ärendet. Därefter kan vi påbörja förhandlingar för markägarens räkning.
  • Är ett reservatsbeslut redan fattat?
    Ta snabbt kontakt med LRF Konsult! Om du som markägare inte kommer överens med Naturvårdsverkets förhandlare/länsstyrelsen om ersättningen måste du nämligen väcka talan vid mark- och miljödomstol inom ett år från det att reservatsbeslutet vann laga kraft. I annat fall förlorar du sin rätt till ersättning. Om överenskommelse inte träffas, kan vi företräda dig inför domstol.

Rätt till ersättning
Naturvårdsverket/länsstyrelsen är skyldig att försöka nå frivilliga uppgörelser med de fastighetsägare och andra sakägare som gör anspråk på ersättning eller som fordrar inlösen av fastighet. Innan länsstyrelsen fattar sitt beslut ska sakägarna ges rätt att yttra sig över reservatsförslaget. Ersättningen beräknas enligt expropriationslagens bestämmelser. Detta innebär att markägaren har rätt till ersättning för marknadsvärdeminskningen med ett påslag om 25 procent och för övrig skada till följd av intrånget.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss