Vattenskyddsområden

För att skydda yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt får länsstyrelsen eller kommunen besluta om skyddsområde. Inom detta område kan beslutas om särskilda begränsningar i markens användning.

Om skyddsföreskrifterna medför att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berört område av en fastighet, är fastighetsägaren berättigad till ersättning, men regelverket är snårigt och anslagen begränsade. LRF Konsult har branschens vassaste jurister och specialister när det gäller intrångsfrågor och kan hjälpa dig att bevaka dina rättigheter, ofta utan kostnad för dig som markägare.

Vi kan hjälpa dig

  • Om kommunen försöker träffa en frivillig uppgörelse om ersättningen med dig som markägare innan beslutet tas. Vänd dig genast sig till LRF Konsult. Vi tar då kontakt med kommunen och begär att kommunen står för våra kostnader i ärendet. Därefter kan vi påbörja förhandlingar.
  • Om beslut om skyddsområde och föreskrifter redan fattats. Ta snabbt kontakt med LRF Konsult. Om du som markägare inte kommer överens med kommunen om ersättningen måste du nämligen väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om skyddsområde vann laga kraft. I annat fall förlorar du rätten till ersättning.
  • Om överenskommelse inte träffas. Vi på LRF Konsult kan företräda dig inför domstol.

Rätt till ersättning
Om skyddsföreskrifterna medför att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berört område av en fastighet, är fastighetsägaren berättigad till ersättning. Ersättningen beräknas enligt Expropriationslagens bestämmelser. Det innebär rätt till ersättning för marknadsvärdesminskning med ett påslag om 25 procent och för övrig skada till följd av intrånget.

De vanligaste skadorna vid beslut om vattenskyddsområden är restriktioner beträffande gödsling och ogräsbesprutning m.m. inom visst avstånd från vattentäkten. Sådana begränsningar försämrar normalt avkastningen väsentligt.

Vad gäller inskränkningar i användning av bekämpningsmedel har möjligheterna att få ersättning dock minskat. Sedan den 1 juli 1997 råder nämligen generellt förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde enligt Naturvårdsverkets författningar. Det är dock möjligt att söka dispens från förbudet, men dispensmyndigheten – oftast kommunen – kan avslå ansökan utan att riskera krav på ersättning eftersom regler om rätt till ersättning saknas i Naturvårdsverkets regelverk.

Överklagande
Länsstyrelsens beslut om att inrätta ett skyddsområde kan överklagas till regeringen.

Kontakta oss