Våra intrång- miljö- och fastighetsrättsspecialister

Här träffar du oss jurister som jobbar med frågor kring intrång, miljö och fastighetsrätt.

Namn och kontor

Mina expertområden

Maria Holmgren, Stockholm.Maria Holmgren

Maria Holmgren tog sin jur.kand. examen vid Stockholms Universitet 2000. Under studierna arbetade hon med plan- och byggfrågor på Stockholms Stad. Därefter arbetade hon på länsstyrelsen med överklaganden inom mark- och miljöjuridik och PBL samt även som internkonsult i ans.ärenden hos MPD gällande miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Sedan 2008 arbetar Maria på LRF Konsult, främst med intrångsfrågor, speciell fastighetsrätt och mark- och miljöjuridik.

Tfn: 08-657 38 44 eller maila Maria

Intrångsfrågor, speciell fastighetsrätt och mark- och miljöjuridik

Specialområde:
Intrångsfrågor och mark- och miljöjuridik.

Maria Nilsson, Värnamo/Jönköping.Maria Nilsson

Maria Nilsson tog sin jur.kand. examen vid Uppsala Universitet 2009. Efter erhållen examen arbetar Maria på Skatteverket och därefter på LRF Konsult sedan 2011. Maria arbetar främst med Intrångsfrågor, generationsskifte, fastighetsrätt och familjerätt.

Tfn: 0370-69 22 11 eller maila Maria

Intrångsfrågor, processrätt, fastighetsrätt, familjerätt

Specialområde: Intrångsfrågor, fastighetsrätt

 

Margareta Holmquist Kindlund, Växjö. Margareta Holmquist Kindlund

Margareta Holmquist Kindlund tog civilingenjörsexamen på KTH år 1982. Sedan år 1985 anställd på LRF Juridiska Byrån/LRF Konsult. Margareta arbetar med värdering och förhandling i ärenden angående intrång på fastigheter, t ex vägar, ledningar mm. Hon arbetar även med lantmäterifrågor, t ex fastighetsgränser, servitut och gemensamhets anläggningar. Margareta är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Tfn: 0470-74 57 54 eller maila Margareta

 

Fastighetsrätt och Intrångsfrågor.

Specialområde:

Lantmätmäterifrågor och intrångsvärdering

Dan Neland, Malmö. Dan Neland

Dan Neland tog sin civilingenjörs examen vid Lunds Tekniska Högskola 2002. Innan Dan började på LRF Konsult 2012 har han jobbat som förrättningslantmätare, projektledare inom exploatering och som konsult inom fastighetsvärdering, fastighetsbildning och fastighetsutveckling. Dan arbetar främst med värdering och förhandling i samband med intrång i fastigheter, fastighetsvärdering, och lantmäteri- och planfrågor. Han är sedan 2012 av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Tfn: 040-10 52 07 eller maila Dan

 Fastighetsekonomi, speciell fastighetsrätt.

Specialområde: Fastighetsvärdering, förhandling, lantmäterifrågor, intrångsfrågor

Lisa Kylenfelt, Göteborg. Lisa Kylenfelt

Lisa Kylenfelt tog sin jur. kand. examen vid Lunds universitet 2005. Notariemeriteringen skedde vid Malmö tingsrätt och avslutades 2007. Lisa påbörjade därefter sin fiskalsmeritering vid Hovrätten för Västra Sverige och tjänstgjorde bl.a. på mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingrätt under denna tid. 2011 förordnades Lisa till hovrättsassessor och påbörjade därefter sin anställning på LRF Konsult. På LRF Konsult jobbar Lisa med sina specialområden processrätt och mark- och miljörätt.

Tfn: 031-337 36 82 eller maila Lisa

Processrätt och mark- och miljörätt.

Specialområde:

Processrätt och mark- och miljörätt.

Jenny Alkvik, Göteborg. Jenny Alkvik

Jenny Alkvik tog sin jur. kand. examen vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2004. Samma år påbörjade hon sin tingstjänstgöring vid Vänersborgs tingsrätt och Miljödomstolen (nuvarande Mark- och miljödomstolen). Jenny har därefter under flera år arbetat vid Hovrätten för Västra Sverige samt Göteborgs tingsrätt och har stor erfarenhet av domstolsprocesser. Hos LRF Konsult arbetar Jenny främst som juridiskt ombud för företag och privatpersoner i tvistemålsprocesser och mark- och miljörättsliga mål.

Tfn: 031-778 32 53 eller maila Jenny

 

Tvister, mark- och miljörätt, intrång

Specialområde:
Tvistemålsprocess, strandskydd, plan- och bygglovsfrågor

Axel Nordmark, Örebro. Axel Nordmark

Axel Nordmark tog sin juristexamen 2005 vid Örebro Universitet. Efter ett års arbete på myndighet som föredragande jurist började han på LRF Konsult i Örebro 2006. Axel arbetar främst med generationsskiften, olika typer av fastighetsrätt såsom nyttjanderätter och fastighetsöverlåtelser. Axel anlitas ofta som ombud för djurägare i förvaltningsprocesser om djurskyddsfrågor, då med länsstyrelser som motpart. 

Tfn: 019-16 83 83 eller maila Axel

 

Fastighetsrätt, Djurskyddsprocesser, Generationsskifte.

Specialområde:

Jakträtt och jaktjuridik. Processer i förvaltningsdomstol avseende djurskydd.

Johan Håkansson, Örebro.Johan Håkansson

Johan Håkanson tog sin juristexamen vid Örebro universitet 2008. Samma år började han arbeta som jurist på Länsstyrelsen i Västmanland. Efter några år som processande jurist i socialförsäkringsfrågor började Johan på LRF Konsult hösten 2012. Johan arbetar främst med fastighetsrättsliga frågor samt driver processer inom olika områden såsom exempelvis miljörätt och fastighetsrätt. Han anlitas ofta som ombud i olika slags tvister i allmän domstol.

Tfn: 019-16 83 80 eller maila Johan

Familjerätt, fastighetsrätt, domstolsprocess

Specialområde: Fastighetsrätt, miljörätt.

Åsa Olsson, Falun.

Åsa Olsson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1994. Därefter arbetade Åsa som föredragande vid länsrätten i Kopparbergs län. Efter fullgjord utbildning till kronofogde arbetade hon under flera år som fältfogde, ombud för staten i konkurser mm samt därefter som juridisk specialist på exekutiv fastighetsförsäljning. År 2012 började Åsa på LRF Konsult i Falun. Åsa arbetar främst med fastighetsrätt, mark- och miljörätt, intrångsjuridik, processföring.

Tfn: 023-939 53 eller maila Åsa

Fastighetsrätt, mark- och miljörätt, intrångsjuridik, processföring. Förvaltningsrätt, panträtt, utsökningsrätt, konkurs- och ställföreträdarfrågor, bostadsrättsjuridik.

Specialområde: Fastighetsrätt, mark- och miljörätt, intrångsjuridik, processföring.

Magnus Norberg, Umeå. Magnus Norberg

Magnus Norberg tog sin jur. kand.-examen vid Uppsala Universitet 2008. Han har därefter arbetat en tid på Skatteverket följt av fem år på Umeå tingsrätt och mark- och miljödomstolen i Umeå. Sedan 2014 arbetar Magnus på LRF Konsult med huvudsaklig inriktning mot lantmäterijuridik, intrångsfrågor, plan- och bygglagen och miljöbalken.

Tfn: 090-10 80 93 eller maila Magnus

 

Fastighetsrätt, plan- och byggrätt, miljörätt

Specialområde:
Process i mark- och miljödomstol, speciell fastighetsrätt

Mattias Hederstedt, Visby/Hemse. Mattias Hederstedt

Mattias Hederstedt har arbetat som hovslagare innan han sadlade om och 2012 tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2012. Sin examensuppsats skrev Mattias under praktik på LRF Konsult i Hemse och berörde servitut i landsbygd. Han har varit anställd på LRF Konsult sedan maj 2015. Innan Mattias började sin tjänst hos LRF Konsult arbetade han som jurist på Överförmyndarnämnden i Region Gotland där han även hade  samordningsansvar.

Tfn: 0498-20 67 76 eller maila Mattias

 

Familjerätt, fastighetsrätt, hästjuridik

Specialområde: Förmynderskapsrätt

Anna Bergviken, Malmö.Anna Bergviken

Anna Bergviken tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 2007. Åren 2007-2014 arbetade hon på Mannheimer Swartling advokatbyrå i Malmö med frågor rörande mark- och miljörätt. Sedan oktober 2014 arbetar Anna på LRF Konsult i Malmö med samma inriktning.

Tfn: 040-10 52 31 eller maila Anna

 Miljö- och fastighetsrätt.


Specialområde:
Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, exempelvis vindkraft och täktverksamhet.

Teresa Nordling, Växjö.Teresa Nordling

Teresa Nordling, Skogsmästare, SLU. Teresa har arbetat med skog och skogsfastigheter sedan 2006 då hon tog examen från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och på LRF Konsult sedan 2012. Teresa arbetar med att företräda markägare vid intrång, t ex då ledningar dras, nya vägar byggs eller när naturreservat bildas. Som markägarombud förhandlar hon med motparten bl a om avtal eller upplåtelse samt värdeförluster som orsakas av intrånget.

Tfn: 0470-74 57 53 eller maila Teresa

Jord och skogsbruksfastigheter.


Specialområde:
Intrång på jord- och skogsbruksfastigheter, såsom ledningar, vägar, reservat, biotopskydd m.m.

Sofie Willgottson, Malmö.Sofie Willgottson

Sofie Willgottson tog sin juris kandidat examen vid Lunds Universitet 2010. Innan Sofie började på LRF Konsult i Malmö, 2016, var hon verksam som advokat på en affärsjuridiskbyrå med inriktning framförallt på kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt samt bank- och finansieringsrätt. Sofie arbetar på LRF Konsult främst med affärsjuridik, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Tfn: 040-10 52 03 eller maila Sofie

Affärsjuridik, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bank- och finansieringsrätt.

Specialområde:
Avtalsrätt, kommersiell rätt, hyresrätt, förhandlingsstöd.

Caroline Heimdahl, Göteborg

Caroline Heimdahl

aroline Heimdahl tog sin jurstexamen (jur.kand.) på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2003. Caroline har efter si examen bland annat gjort tingstjänstgöring vid Vänersorgs tingsrätt/mark- och miljödomstolen samt arbetat som biträdande jurist och advokat på affärsjuridiska advokatbyrårer i Malmö och Göteborg. Sedan april 2012 är Caroline anställd hos LRF Konsut i Göteborg och arbetar främst med fastighet- och miljörättsfrågor samt civilrättsliga tvister.

Tfn: 031-778 32 69 eller maila Caroline

 

Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsligsa tvister, affärsjuridik.

Specialområde:
Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsligsa tvister.

Magnus Hallenborg, ÄngelholmMagnus Hallenborg

Magnus tog sin jur.kand. examen vid Lunds universitet 1999.  Under åren 2000-2003 Notarietjänstgöring vid Växjö tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län. 2003 Beredningsjurist vid Miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 2003-2005 Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde&Nordlin Stockholm. 2005 började Magnus på LRF Konsult i Ängelholm.

Tfn: 0431-41 81 08  eller maila Magnus

Köp- och avtalsrätt, Affärsjuridik, Processrätt, Fastighetsrätt, Arbetsrätt, Förvaltningsprocess
Specialområden:
Vindkraft

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.

Kontakta oss